top of page

Algemene bepalingen

Aanmelden

Je kan je via de website of telefonisch aanmelden bij de praktijk. Zodra er plek is in het rooster neem ik contact op om een afspraak te maken. Vanaf het moment dat er een afspraak gemaakt is zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Per januari 2024 is de praktijk direct toegankelijk voor behandeling. Een verwijzing is niet noodzakelijk. In de eerste bijeenkomst wordt er een vragenlijst doorlopen. Aan de hand van de bevindingen van de vragenlijst wordt besproken of een bezoek aan de huisarts toch nog noodzakelijk is.  Communicatie met de huisarts is erg belangrijk bij DTL. Daarom is het een eis van de praktijk dat je toestemming geeft dat ik als logopedist de bevindingen van de DTL vragenlijst deel met de huisarts. Indien gewenst kunt je gelijk meekijken bij het maken van het DTL verslag.

 

Verwijzing

Als je voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen bij slikklachten of stemklachten die langer dan 3 weken bestaan, heb je altijd een verwijsbrief van een arts nodig. Dit kan je eigen huisarts zijn maar ook bijvoorbeeld een specialist zoals KNO-arts, kinderarts of revalidatie arts.

 

Tarieven (bij benadering)

De wettelijk adviestarieven binnen de gezondheidszorg werden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa. Sinds 2017 zijn de tarieven echter vrijgegeven. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere tarieven.
Eerste zitting anamnese, onderzoek en dossier: €65,-
Reguliere zitting: €35,-
Overleg met derden (bv de school): €60,-
Verslaglegging (uitgebreid) aan derden (bv de school): €60,-
Verzuimnota: €30,-
Overleg en verslaglegging aan derden worden niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar maar bij de aanvrager. Een verzuimnota kan je nergens declareren. Die moet je rechtstreeks aan de praktijk te voldoen.

 

Vergoedingen

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten. Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik (nog) geen contract mee heb, kan ik per direct het contract aanvragen. Het contract gaat dan in op de 1ste van de daarop volgende maand. De logopedische behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd en volledig vergoed. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.
Voor logopedie wordt je eigen risico aangesproken. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Bent je niet verzekerd, dan moet je de behandelingen zelf bij aanvang van de zitting betalen. De praktijk heeft hiervoor een PIN-apparaat of je ontvangt een betaalverzoek via Whatsapp. Uiteraard kan je aan het eind van de maand wel een overzicht van de behandelingen ontvangen.

 

De eerste behandeling

De eerste zitting duurt 30-60 minuten. In deze zitting wordt het logopedisch probleem in kaart gebracht en wordt samen met jou het logopedisch elektronisch dossier ingevuld. 
Neem bij het eerste bezoek altijd het nummer van je zorgverzekering en een identiteitsbewijs mee. Als je voor je kind komt, probeer je dan voor te bereiden door over de volgende elementen vast na te denken: hoe verliep de zwangerschap en de bevalling, hoe dronk je kindje in de eerste maanden, hoe sliep je kind, waren er bijzonderheden ten aanzien van de motorische ontwikkeling, het gehoor, wassen en aankleden, tandenpoetsen, eten en drinken. Hoe verliep de spraak-taalontwikkeling tot nu toe. Maakt je kind gemakkelijk contact met leeftijdsgenootjes.
Na de eerste zitting wordt het globale behandelplan besproken. Tevens wordt de behandelovereenkomst gesloten.

 

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst is een samenvatting van de algemene bepalingen. Indien de ouders van de cliënt gescheiden zijn, of er is onenigheid over de behandeling tussen de ouders/verzorgers van de cliënt onderling, is de persoon die de behandelovereenkomst getekend heeft verantwoordelijk voor (financiële) gevolgen. De behandeling zal weer kunnen worden voortgezet als er een voor alle partijen werkbare oplossing is gevonden

 

Vervolgbehandeling

Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten.
Een zitting préverbale logopedie duurt 60 minuten (Eet- en drinkbegeleiding bij baby's en jonge kinderen). 
Voor huisbezoeken geldt een toeslag en kan alleen plaatsvinden als de verwijzer dit specifiek aanvraagt.
In het vervolg van de behandeling worden de behandeldoelen opgesteld en de middelen en mogelijkheden bekeken om de doelen te behalen. Vaak is het noodzakelijk de therapie elementen thuis verder te trainen. Houd er rekening mee dat er dagelijks 2 tot 3 korte oefenmomenten moeten zijn van ongeveer 5 minuten om de doelen te behalen. Indien er niet of te weinig getraind wordt, kan er besloten worden de behandeling te staken wegens gebrek aan inzet. 
Over het algemeen vindt de behandeling op een vast tijdstip plaats, vaak 1 à 2 keer per week. Zijn er meerdere bijeenkomsten per week noodzakelijk, zal dat eerst overlegd worden met de verwijzer en de verzekeraar. De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk ruimte. Alleen als de verwijzer hiervoor de indicatie geeft kan ik voor de behandeling ook bij u thuis komen. De huisbezoeken zijn bedoeld voor de behandeling van baby's, van kinderen met eet- en drinkproblemen en cliënten die niet mobiel genoeg zijn om een praktijk te bezoeken.
Het kan gebeuren dat je thuis tijdens het oefenen op problemen stuit of dat je vragen hebt over de behandeling. Neem dan telefonisch of via de mail contact op. Je hoeft niet tot de volgende behandeling te wachten.
Je kunt ook bij mij terecht voor adviezen en voorlichting over de behandelgebieden of je kunt dat via deze website doen.
Heb je opmerkingen of klachten over de begeleiding, behandeling of over de gang van zaken, laat mij dat dan weten.

 

Een behandeling annuleren

Het kan altijd gebeuren dat je je afspraak niet kunt nakomen. 
De praktijk is 24 uur per dag via de website of sms bereikbaar (06-12 10 12 14)
Indien de zitting korter dan 12 uur voor aanvang wordt afgezegd wordt deze in rekening gebracht met een verzuimnota tenzij er sprake is van overmacht. Met overmacht wordt bedoeld: een acuut ernstige ziekte waarvoor een ziekenhuisbezoek noodzakelijk is van jezelf of je kind/partner/ouder, een ongeval van jezelf of je kind/partner/ouder of een sterfgeval in je familie. Ook een positieve Coronatest valt hier onder.
De verzuimnota kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
Bij ziekte of ander onverwacht verzuim van de logopedist kan de zitting altijd op een ander tijdstip worden ingehaald.

 

De praktijk is geheel rookvrij. Zorg er voor dat je niet in de rook zit voordat je de praktijk binnengaat.
Iedere cliënt kan plaatsnemen in de wachtruimte. De wachtruimte grenst aan de behandelruimte. Lawaai, muziek en hard spreken kan overlast geven in de behandelruimte. Probeer daar rekening mee te houden.
Geef een wijziging in je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door.
In de schoolvakanties blijft het mogelijk om logopedie af te spreken. De praktijk zal dan wel beperkt geopend zijn.
De praktijk is niet aansprakelijk voor schade of kwijtraken van eigendommen van bezoekers of cliënten. Je kan al je eigendommen gewoon mee naar binnen nemen.

Klachten

Het kan voorkomen dat je als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht hebt over de logopedist of over de logopedische behandeling. Je kunt dan terecht bij de Nederlandse 
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor 
logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Zangles en coaching

Zangles en coaching kan niet gedeclareerd worden. Het is een particuliere dienst van deze praktijk. In het tabblad "tarieven" staat een overzicht van de kosten.

bottom of page